ISO 55001

صدور گواهینامه مدیریت دارایی بر مبنای استاندارد  ISO 55001 استاندارد ISO 55001  چیست؟   ISO 55001یک استاندارد بین المللی است که توسط سازمان ISO تدوین و الزاماتی برای ایجاد، پیاده سازی،…

ISO 10015

استاندارد مدیریت آموزش ، پیاده سازی استاندارد ISO 10015 ، استاندارد ایزو 10015 ، چطور و چگونه استاندارد ISO10015 بگیریم ، مزایای استاندارد ISO10015 ، هزینه پیاده سازی و گرفتن گواهینامه ایزو 10015 ، بهبود سیستم مدیریت آموزش ، الزامات استاندارد مدیریت آموزش ، مدت زمان گرفتن گواهینامه ایزو 10015

ISIRI 13000

ISIRI 13000

گواهینامه استاندارد ملی سامانه مدیریت کیفیت فرآگیر استاندارد ایرانی برای حضور در بازار جهانی کشور های گوناگون مدل هایی را برای مدیریت فراگیر معرفی نموده اند ، مدل اجرایی مدیریت…

ISO 10002

استاندارد ISO 10002

مدیریت کیفیت – رضایتمندی مشتری – خطوط راهنما برای رسیدگی به شکایات در سازمان هااستاندارد ISO 10002 ازاستانداردهای پشتیبان مدیریت کیفیت می باشد که توسط سازمان جهانی استاندارد تدوین شده است .استاندارد ISO…

ISO 10019

ISO 10019

كميته فرعي SC 3 وابسته به كميته فني 176 TC ايزو كه مسئول تدوين استانداردهاي ايزو9000  است،  خطوط راهنمايي را با شماره ايزو 10019 در فوريه 2005 و تحت عنوان خطوط “راهنما  براي انتخاب…