ISIRI 13000

ISIRI 13000

گواهینامه استاندارد ملی سامانه مدیریت کیفیت فرآگیر استاندارد ایرانی برای حضور در بازار جهانی کشور های گوناگون مدل هایی را برای مدیریت فراگیر معرفی نموده اند ، مدل اجرایی مدیریت…

ISO 10002

استاندارد ISO 10002

مدیریت کیفیت – رضایتمندی مشتری – خطوط راهنما برای رسیدگی به شکایات در سازمان هااستاندارد ISO 10002 ازاستانداردهای پشتیبان مدیریت کیفیت می باشد که توسط سازمان جهانی استاندارد تدوین شده است .استاندارد ISO…

ISO 10019

ISO 10019

كميته فرعي SC 3 وابسته به كميته فني 176 TC ايزو كه مسئول تدوين استانداردهاي ايزو9000  است،  خطوط راهنمايي را با شماره ايزو 10019 در فوريه 2005 و تحت عنوان خطوط “راهنما  براي انتخاب…