GMP

صدور گواهینامه GMP

صدور گواهینامه GMP مناسب بودن شرایط تولید و بهداشتی بودن آن یا به طور خلاصه GMP برای مصرف کنندگان به عنوان یک دغدغه مهم در آمده و آنها مایلند بهینه بودن  شرایط تولید…

IFS & BRC

IFS BRC

استاندارد اروپایی ایمنی و سلامت مواد غذایی IFS از آنجا که در کشور اروپایی صنایع غدایی با پیاده سازی استاندارد مدیریت کیفیت   ISO 9001   بدون پیاده سازی HACCP   اجازه تبلیغ داشتن گواهینامه ISO 9001 خود…

ISO 22000

ISO 22000

استاندارد جهانی مدیریت ایمنی محصول در صنایع غذایی و صنایع وابسته  سلامت مواد غذایی نقش بسیار مهمی در سلامت افراد یک جامعه دارد ، استاندارد ISO22000 یک استاندارد مدیریت سلامت…