روش صدور گواهینامه ها

روش انجام ممیزی ها و صدور گواهینامه های سیستم های کیفیت ، ایمنی و زیست محیطی  توسط شرکت  ASYS

ممیزی های صدور گواهینامه سیستمهای مدیریت معمولاً در سه مرحله انجام میشود:
در ممیزی مرحله اول مستندات سازمان در دفتر ASYS بررسی شده و در صورت داشتن ایراد جدی، مورد به اطلاع سازمان رسیده تا مشکل رفع شود.
در مرحله دوم ممیزی در محل مشتری بر اساس استاندارد مرجع ، الزامات قانونی و الزامات خاص صنعت انجام میشود.هدف از انجام این ممیزی بررسی میزان آمادگی مشتری برای ممیزی اخذ گواهینامه و آشنایی ممیزان  با شرایط سازمان والزامات می باشد که بنا به استاندارد راهنمایی ISO   برای سازمانهای گواهی دهنده  CBالزام می باشد.
در این ممیزی فرصت های بهبود و عدم انطباقهای احتمالی برای رفع آن قبل از ممیزی نهایی به اطلاع مشتری میرسد.
بسته به وضعیت سازمان بعد از دو هفته تا یک ماه ممیزی نهایی و یا صدور گواهینامه انجام میگیرد که در صورت نداشتن مغایرت عمده MAJOR ؛گواهینامه برای مدت سه سال صادر میشود ولی برای اطمینان از استقرار مناسب سیستم هر سال ممیزی مراقبتی انجام میشود.
برای اخذ قیمت فرم ذیل را تکمیل نموده و به نمابر ویا تارنمای ما ارسال فرمایید.