گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت پروژه بر مبنای استاندارد ISO 10006

مدیریت پروژه بنا به تعریف عبارت است از يك رهيافت نظام مند براي رسيدن به اهداف پروژه در سراسر طول حيات پروژه.

پیاده سازی و داشتن گواهینامه یک سیستم مدیریت پروژه مانند ISO10006 به کارفرما این اطمینان را می دهد که پیمانکار دارای یک نظام منسجم مدیریتی برای رسیدن به اهداف پروژه می باشد و در سازمانی که استاندارد مدیریت پروژه مانند  PMBOK یا ISO 10006 در آن پیاده سازی شده ضمن سازماندهی بهتر به امور و فرآیند ها باعث افزایش کارآیی و اثربخشی فعالیت ها می گردد.

مزایای استاندارد ISO 10006 مدیریت کیفیت در پروژه و داشتن گواهینامه آن :

 • داشتن نگرش سیستماتیک به مدیریت پروژه
 • مدیریت بهتر هزینه پروژه
 • بهبود ارتباطات درون و برون سازمانی در پروژه بین سازمان ، مشاور ( ناظر ) و کارفرما
 • مدیریت زمان و کاهش تاخیرات پروژه
 • مدیریت سوابق ، مدارک و اطلاعات
 • استفاده بهینه از منابع سازمان
 • جلو گیری از اعمال سلیقه شخصی در مدیریت و یکنواختی روش
 • کنترل ریسکهای پروژه
 • مدیریت بهتر تدارکات و خریدها
 •  ایجاد نگرش مثبت به مدیریت شرکت
 •  رسیدن به کیفیت تعیین شده در پروژه

شرکت ASYS یکی از شرکتهایی می باشد که با داشتن تیمی مرکب از ممیزانی که سالها تجربه در انجام انواع پروژه ها داشته و دارای شناخت کافی در زمینه پروژه و الزامات PMBOK   و ISO 10006   می باشند آماده انجام ممیزی سیستم مدیریت پروژه سازمانها و صدور گواهینامه ISO 10006 در صورت انطباق  با الزامات مذکور است. 

مزایای شرکت ASYS  برای صدور گواهینامه های مدیریت پروژه ISO 10006

 • صدور همزمان گواهینامه ISO 9001  در صورت پوشش تمام الزامات آن
 • استفاده از ممیزان متخصص با سابقه اجرای پروژه های مشابه
 •  دادن گزارش از نقاط قوت و فرصت های بهبود درون سازمان به مدیریت
 • نگاه عارضه یابی بجای ایراد گیری
 • صدور تقدیرنامه برای نماینده مدیریت و مدیر پروژه های ممیزی شده در صورت تایید سیستم
 • صدور تاییدیه انطباق سیستم برای شرکت مشاور در صورت تایید سیستم

پروژه عبارت است از مجموعه فعالیت هایی است که با هدفی مشخص به صورت  خاص ، یکبار با ترتیب و زمانهای شروع و پایان مشخص انجام می شود .
و سیستم مدیریت پروژه بنا به تعریف ارائه شده بوسیله استاندارد ISO10006عبارت است از :
طرح ريزي ، سازماندهي ، پايش، كنترل و گزارش دهي روي تمامي جوانب يك پروژه و ايجاد انگيزه براي تمامي افراد در گير درآن در جهت دستيابي به اهداف پروژه

برای مدیریت پروژه روشهای و طرح های بسیاری وجود دارد که بسته به نوع پروژه و شرایط  ویژه آن  اتخاذ می شود نحوه مدیریت پروژه تاثیر مستقیمی بر رسیدن به اهداف آن دارد .
هر چند که رویکرد مدیریت پروژه یک رویکرد کاملا  اقتضایی است اما با فرموله کردن موضوع می توان از درست بودن تصمیم های گرفته شده اطمینان حاصل کرد .

انجمن مدیرت پروژه  APM  در سال 1992 اولین سری استاندارد دانش مدیریت پروژه  (Project Management Body Of Knowledge)   که به اختصار PMBOK خوانده می شود ار ارائه نمود که تاکنون 4 بار این استاندارد بازنگری شده است .
این استاندارد حاوی الزاماتی برای مدیرت پروژه می باشد که تضمین کننده رسیدن به اهداف پروژه ها می باشد . 
بر اساس PMBOK  هر پروژه به 5 مرحله آغاز ، برنامه ریزی ، اجرا، کنترل و خاتمه تقسیم شده و این استاندارد برای اجرای موفق این 5 مرحله راهنمایی های کاربردی ارائه می کند . 

سازمان جهانی استاندارد سازی ( ISO ) با توجه به نتایج موفق به دست آمده از اجرای استاندارد PMBOK اقدام به تدوین استاندارد جهانی ISO 10006  نمود و این استاندارد بین المللی می رود در جهان جانشین موفقی برای سایر روشهای مدیریت پروژه گردد  .
در استاندارد ISO 10006   الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت پروژه و تعاریف مورد نیاز آن به نحو مناسبی تعریف شده .
اجرای این استاندارد ها بویژه به شرکتهایی که پروژه های بزرگ صنعتی و عمرانی را اجرا می کنند و یا در مناقصه های بین المللی شرکت می نمایند توصیه می شود .

استاندارد ISO 10006

استاندارد ISO 10006

الزامات اصلی سیستم مدیریت کیفیت پروژه بر مبنای استانداردISO10006

سیستم مدیریت پروژه  بر اساس استاندارد ISO 10006 دارای یک دید فرآیندی به شرح ذیل می باشد :

 • طرح ريزی
 • سازمان دهي
 • پايش
 • کنترل
 • گزارش دهي
 • انجام اقدامات اصلاحی

شرکت ASYS   همپای سایر شرکت های گواهی دهنده در جهان مانند BSI شرکت  ، شرکت DNV ، شرکت TUV NORD و شرکت IMQ آماده صدور گواهینامه ISO 10006  میباشد.