استاندارد ISO
10015

صدور گواهینامه ISO10015 برای شرکت ها

استاندارد ISO10015 چیست ؟

استاندارد ISO10015 یکی از استانداردهای سری 10000 که مکمل و خطوط راهنما را برای
اجرای استانداردهای سری  ISO9000 ارائه می نماید ، می باشد.

استاندارد ایزو 10015 الزاماتی به الزامات استاندارد ایزو
9001 اضافه نمی کند اما خواسته های این استاندارد را شفاف سازی می نماید تا عملکرد
این استاندارد را بهبود بخشد . استاندارد ISO 10015 از چرخه PDCA برای طرح ریزی
استفاده می کند .

چرخه کلی استاندارد ایزو 10015 در شکل ذیل نمایش داده شده
است.

مزایای پیاده سازی و گرفتن گواهینامه  ISO10015

به طور کلی مهمترین دلیل اخذ گواهینامه استاندارد مدیریت
آموزشی می تواند شامل :

 • ISO 10015 و دانشتن
  گواهینامه آن باعث بهبود اجرای فرآیند آموزشی در سازمان
 • اجتناب از برگزاری دوره های آموزشی بدون کاربرد در سازمان با اجرای ایزو 10015
 • نیازسنجی آموزش اثربخش بر مبنای الزامات و شرح شغل با اجرای استاندارد ISO 10015 بهبود می یابد
 • استاندارد ISO 10015 باعث  بهبود برنامه های
  آموزشی شرکت
 • اجرای سیستماتیک فرآیند آموزشی با اجرا و گرفتن گواهینامه استاندارد ISO 10015
 • طرح ریزی فعالیت ها برای ارزیابی اثریبخشی دوره ها با اجرای استاندارد ISO 10015 بهبود می یابد.
 • استاندارد ISO 10015 باعث نظارت و کنترل مناسب براجرای فرآیند آموزشی
 • بهبود اثربخشی استاندارد  ISO 9001 و
  سایر استانداردهای مدیریتی در بخش مدیریت نیروی انسانی
 • داشتن گواهینامه استاندارد ISO
  10015 نشان دهنده استفاده از نیروی
  انسانی آموزش دیده است

شرکت هایی که مایلند استاندارد مدیریت آموزشی را برای پرسنل
خود پیاده سازی کنند می توانند استاندارد ایزو 10015 را به عنوان خطوط راهنما با
توجه به الزامات استاندارد  ایزو 9001 و یا
سایر استانداردهای مدیریتی پیاده سازی کند.

اگر شرکتی مایل است که ارائه دهنده خدمات آموزشی برای سایر
شرکت ها و  افراد حقیقی و حقوقی خارج از
چارچوب شرکت خود باشد باید اقدام به پیاده سازی استاندارد  ISO 29990 نماید.

سیکل پیاده سازی این استاندارد مانند استاندارد ISO9001 لذا پیشنهاد می
شود به صفحه استاندارد ایزو 9001 مراجعه فرمایند.

برای تعیین هزینه گرفتن گواهینامه ایزو 10015 با شرکت ما
تماس بگیرید.