OHSAS 18001

سلامتی تاجی است زرین بر سر افراد سالم که تنها بیماران قادر به تماشای آن هستند.

شرکت ASYS  به عنوان یک شرکت گواهی دهنده معتبر بین المللی ( CB )  آماده ارائه خدمات ممیزی و ثبت و صدور گواهینامه استاندارد  OHSAS 18001  بخشهای مختلف صنعت و خدمات می باشد .
ما بر اساس ماموریت خویش آمادگی داریم خدمات مورد نیاز مشتریان خود را در زمینه ارزیابی سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای بر اساس قوانین و مقررات و الزامات خاص صنعت مورد ممیزی با بهترین کیفیت ارائه نماییم.

 1. کار
 2. انجام ممیزی با توجه به الزامات خاص صنعت و مسائل قانونی
 3. ارائه گزارش کامل ممیزی حاوی نکات مثبت و فرصت های بهبود به مدیریت به زبان فارسی و در صورت درخواست به زبان انگلیسی
 4. انجام ممیزی بر اساس رویکرد تجزیه تحلیل حساسیت در صنعت
 5. ایجاد ارزش افزوده در ممیزی ها
 6. ارائه تقدیر نامه به مسئول ایمنی در صورت تایید سیستم
 7. ارائه تاییدیه طراحی به مشاور در صورت تایید سیستم

از آغاز قرن 20 میلادی تا کنون توجه به ایمنی و بهداشت پرسنل وسایر ذینفعان در محیط کار به شدت مورد توجه دولت ها و مردم قرار گرفته و طی این مدت سازمانهای زیادی در جهان برای حمایت و ایمنی کار ایجاد شده که از معروفترین آنها می توان به :

 • سازمان جهانی کار ILO)  International Labor Office)
 • سازمان بهداشت جهاني (World Health Organization (W.H.O
 • سازمان ايمني و بهداشت حرفه اي (Occupational Safety and Health Administration (OSHA
 • مركز ملي تحقيقات  ايمني و بهداشت حرفه ای National Institute for Occupational Safety and Health NIOSH
 • انجمن ملي حفاظت در برابر آتش سوزي (National fire protection Association ( NFPA
  و در ایران وزارت کار و امور اجتماعی

 از آنجا که در محيط هاي كاري عوامل وجود دارند كه مي توانند سلامتي و بهداشت تن و روان آدمي را در معرض خطر قرارداده و آنرا دچار بيماري و يا حادثه سازند ، و چنانچه كنترل اين عوامل در يك چهارچوب و قالب سيستماتيك و منظمي انجام نگيرد هر اقدامي و لو گسترده باز هم عقيم خواهد ماند و اكنون OHSAS 18000 ( سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي ) آمده است تا قالبي را براي سازمان از اين حيث فراهم آورد.
OHSAS    سرواژه ( Occupational Health and safety Assessment series ) به معنی سري ارزيابي ايمني و بهداشت حرفه اي مي باشدکه شامل استاندارد هایOHSAS18001  و OHSAS18002  بوده که نيازمنديهايي را براي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي مانند استاندارد های مشابه BS 8800 , ISA 2000 , AS4801  و … بيان مي دارد تا سازمان را قادر سازد تمام ريسكهاي ايمني و سلامت حرفه اي خود را تحت كنترل در آورده و كارآئي آن را بهبود بخشد.

 1.  ارتقاء و حفظ بالاترين درجه سلامتي جسمي – روحي و اجتماعي برای تمام ذینفعان
 2.  پيشگيري از خروج كارگران از شغل شان بدليل شرايط كاري
 3.  محافظت كاركنان و سایر ذینفعان در مقابل ريسك هاي منتج از فاكتورهاي مضر سلامتي
 4.  نگهداري كاركنان در محيط كاري كه شرايط فيزيكي و رواني آن پذيرفته شده باشد.
 5. جلوگیری از آسیب هایی که عوارض آن در دراز مدت ظاهر می شود برای پرسنل ، همسایگان ، بازدید کنندگان و… .

پياده سازي سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي مزايایي در پي دارد كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود.

 1. نگرش طرح ريزي شده و مستند در رابطه با سلامت و ايمني
 2.  ساختار روشن و واضح مديريت ايمني و بهداشت كار كه مشخص كننده محدوده مسئوليتها مي باشد
 3.  افزايش آگاهي و دانش كاركنان در ارتباط با موارد ايمني و بهداشت
 4.  ايجاد محيطي امن و سالم
 5. كاهش ريسك حوادث و بيماريهاي شغلي
 6.  كاهش زمان تلف شده در اثر بيماري و صدمات وارده به كاركنان
 7.  رعايت قوانين و مقررات مربوطه كه موجب كاهش هزينه هاي صرف شده براي پرداخت خسارات و پرداخت جريمه هاي احتمالي مي شود
 8.  اثبات ارزش و جايگاه كاركنان وسایر انسان ها به عنوان مهم ترين سرمايه جامعه

استاندارد OHSAS18000 ایزو  نمی باشد این استاندارد بوسیله یک سری از شرکت های گواهی دهنده تحت نظارت BSI   با توجه به نیاز صنایع و بخش خدمات تدوین شد چون از یک سو کشورهای مختلف در سازمان جهانی استانداردسازی ( ISO ) در مورد مفاد آن توافق نداشتند و از سوی دیگر سندیکاهای کارگری با آن مخالفت داشتند چون معتقد هستند که این استاندارد ها نمی تواند تا آن حد کامل باشد تمام الزامات را برای سلامت و ایمنی تامین کنند و ممکن است مورد سواستفاده قرار گیرند.
از سوی دیگر خود سازمان استاندارد سازی معتقد است که الزامات ضروری در ارتباط با سلامت تا حد زیادی در استانداردهای سری ISO 14000  بیان شده .