بیانیه استراتژیک

چشم انداز 

علامت تجاری معتبر ، مشهور و خوش نام در جهان در ارتباط با گواهی محصولات و سیستم ها


ماموریت

انجام خدمات بازرسی فنی ، ارائه خدمات آزمایشگاهی صنعتی ، ممیزی و صدور گواهینامه های مدیریت کیفیت ، ایمنی و زیست محیطی ( Q-HSE ) و آموزش با هدف حفاظت از جان ، دارایی مردم و محیط زیست


ارزش ها

کنترل مناسب ، قضاوت  منصفانه ، گزارش صادقانه ، رازداری ، وجدان کاری ، ایمنی و حفظ محیط زیست ، رعایت مقرارت ، مشتری مداری ، احترام متقابل ، استفاده از فن آوری روز ، اماتت داری 


خط مشی و راهبرد

مشتری گراییانجام بازرسی ها ، آزمایش ها و ممیزی ها با رویکرد ارزش افزوده
شناسایی نقاط قوت ، ضعف و فرصت بهبود مشتریان در جریان ممیزی ها و بازرسی ها و آزمایش ها  و گزارش به آنها
اطلاع رسانی مناسب به مشتریان در ارتباط با زمینه های فعالیت شرکت
  
رعایت قوانین و مقرراتارتباط مناسب با نهادهای قانونی و سازمانهای ملی و  بین المللی استاندارد
  
استفاده از دانش روز در ممیزی ها و بازرسی هاارتباط مناسب با تشکلهای علمی و پژوهشی 
استفاده از ممیزان با تجربه موفق و خوشنام برون سازمانی
استفاده از فن آوری های روز در بازرسی و آزمون ها
  
ارائه خدمات آموزشی مناسب و اثربخش و ارتقا دانش فنی کارشناسان و مشتریاناستفاده از مدرسان با تجربه برون سازمانی
اجرای مدیریت دانش درون سازمان و انتقال تجربیات
استفاده از روشهای نوین و اثربخش آموزش
ارائه تخفیف به مشتریان برای خدمات آموزشی
انتشار کتاب و فصل نامه ها در زمینه فعالیت شرکت
  
مسئولیت اجتماعی اطلاع رسانی و گسترش فرهنگ کیفیت ، ایمنی و زیست محیطی در جامعه
  
انجام پروژه های پژوهشیهمکاری با سازمانهای پژوهشی