سیکل گرفتن گواهینامه ها

مودار ذیل روش ارزیابی و صدور گواهینامه های سیستم های مدیریت Q-HSE را مانند ISO 9001 , ISO 14001 , OHSAS 18001 , HACCP , ISO 22000   بر اساس استاندارد ISO 19011 نشان می دهد.