صدور گواهینامه مدیریت دارایی بر مبنای استاندارد  ISO 55001

استاندارد ISO 55001  چیست؟

  ISO 55001یک استاندارد بین المللی است که توسط سازمان ISO تدوین و الزاماتی برای ایجاد، پیاده سازی، نگهداری و بهبود یک سامانه مدیریت دارائی به منظور کنترل هر چه بهتر دارائی های شرکت ارائه می کند.

سری استاندارد  ISO 55000 برای اولین بار بوسیله کمیته  IS/PC251 در سال 2014 ارائه شد این سری استاندارد شامل سه استاندارد  ISO 55000 که واژگان مدیریت دارائی را شرح می دهد ،  ISO 55001 را که الزامات سیستم م دیریت دارائی را بیان می کند و استاندارد  ISO 55002 که راهنمایی هایی در مورد نحوه بکارگیری الزامات  ISO 55001 را ارائه می کند ، می باشد.

استاندارد ISO 55001 در تمام شرکت ها قابل پیاده سازی می باشد ساختار این استاندارد بسیار شبیه استاندارد  ISO 9001:2015 می باشد و از ساختاری که از سال 2013 برای تدوین استانداردهای مدیریتی ارائه شده تبعیت می کند.

مزایای پیاده سازی و اخذ گواهینامه  ISO 55001:2014

پیاده سازی و اخذ گواهینامه استاندارد ISO 55001 باعث کسب برتری های ذیل می شود:

  • استاندارد ISO 55001 باعث شناسایی وبهبود وضعیت شناسایی و حفظ دارائی های فیزیکی و معنوی
  • ایجاد اطمینان در سهامداران در مورد حفظ مناسب سرمایه های شرکت با گرفتن گواهینامه ISO 55001
  • ایجاد اطمینان در شرکت هایی که دارایی آنها نزد شرکتی است که سیستم مدیریت دارائی را پیاده سازی کرده و یا گرفتن  ISO 55001:2014
  • به حداقل رساندن ریسک از دست رفتن سرمایه به دلیل نگهداری نامناسب دارائی  با اجرای ایزو 55001
  • کاهش قیمت تمام شده و هزینه های اجرا، تولید یا انجام پروژه به دلیل مدیریت نامناسب سرمایه ها و دارائی ها با اجرا و گرفتن گواهینامه ایزو 55001
  • انجام سیستماتیک شناسایی و ثبت و نگهداری و تعیین تکلیف دارایی های شرکت با اجرای ISO 55001

روش گرفتن گواهینامه ایزو 55001

پیاده سازی و گرفتن این گواهینامه مانند سایر گواهینامه های مدیریتی می باشد . ما توصیه می کنیم برای گرفتن گواهینامه   ISO 55001 از مشاور واجد شرایط استفاده کنید.

برای گرفتن گواهینامه تمام الزامات از بند 4 تا 10 استاندارد ایزو  55001 در صورت داشتن موضوعیت باید پیاده سازی شود و سوابق اجرای سیستم . کنترل دارائی ها به نحوه مناسبی ثبت و نگهداری شده باشد. شرکت گواهی دهنده آگرین سیس آماده صدور گواهینامه  ISO 55001 برای شرکت ها می باشد.