برتری های ما

مزایای شرکت ASYS برای انجام ممیزی و ثبت و صدور گواهینامه های مدیریت کیفیت ، ایمنی و زیست محیطی

 • ها و نیازهای سازمان
 • مقدم داشتن منافع مشتریان و مصرف کنندگان خدمات آنها بر منافع خود
 • استفاده از کارشناس متخصص  در تمام ممیزی ها
 • استفاده از سرممیزان ثبت شده در ممیزی ها
 • تهیه گزارش از وضع شرکت بر اساس الزامات استاندارد
 • صدور گواهینامه ظرف حداکثر 20 روز از تایید سیستم
 • همکاری با مشتریان برای ثبت در سایت اداره استاندارد
 • ایجاد فرصت بهبود بجای ایراد گیری صرف
 • صدور لوح تقدیر جهت نماینده مدیریت در صورت تایید سیستم توسط شرکت آگرین سیس
 • صدور لوح تایید طراحی برای شرکت مشاور در صورت مناسب بودن طراحی بوسیله آگرین سیس
 • امکان تایید گواهینامه از طریق وب سایت شرکت مادر در اسپانیا بدون احتیاج به PASSWORD
 •  ایجاد صفحه مخصوص معرفی شرکت در وب سایت فارسی شرکت آگرین سیس
 • تخفیف در هزینه دوره های آموزشی برای مشتریان

 • داشتن آزمایشگاه های مجهز صنعتی و طرف قرارداد بودن با آزمایشگاه های مجهز
 • امکان انجام آزمایشهای مختلف در آزمایشگاه های 12 استان کشور
 • استفاده از آزمایشگاه های همکار اداره استاندارد
 • سازماندهی و گزارش دهی براساس استاندارد ISO 17025
 • رعایت اصل رازداری در نتایج و جلوگیری از افشای نتایج آزمایش ها نزد غیر
 • امکان صدور تاییدیه نتایج برای ارائه به سازمانها و مشتریان
 • امکان تحلیل آماری بر روی نتایج آزمایش ها
 • امکان طراحی و اجرای طرح های نمونه برداری جهت آزمایشها

مزایای این شرکت جهت انجام بازرسی های فنی 

 • انجام بازرسی با استفاده از فنون علمی
 • ارائه گزارشات با فرمت و روش درخواستی مشتری
 • تحلیل آماری نتایج بازرسی ها در صورت درخواست مشتریان
 • استفاده از تیم بازرسان با تجربه
 • استفاده از تکنولوژی روز دنیا
 • صدور گواهی بازرسی
 • رعایت اصل رازداری در انجام بازرسی ها
 • امکان انجام خدمات آزمایشگاهی همزمان در صورت لزوم  یا درخواست مشتری